October 19, 2019

台灣各大 ISP 慣用 DNS 伺服器

台灣各大 ISP 慣用 DNS 伺服器

DNS Status → https://stats.uptimerobot.com/qVvL4f8rPn

中華電信 Hinet DNS

IPv4
dns.hinet.net 168.95.1.1
hntp1.hinet.net 168.95.192.1

IPv6
2001:b000:168::1
2001:b000:168::2


參考資料: 中華電信官網

谷歌Google DNS

IPv4
google-public-dns-a.google.com 8.8.8.8
google-public-dns-b.google.com 8.8.4.4

IPv6
2001:4860:4860::8888
2001:4860:4860::8844

參考資料: https://developers.google.com/speed/public-dns/

Cloudflare Fast Public DNS (2020/04/01 Official Web Renew)
IPv4
Primary DNS: 1.1.1.1
Secondary DNS: 1.0.0.1

Malware Blocking Only
Primary DNS: 1.1.1.2
Secondary DNS: 1.0.0.2

No Malware or Adult Content
Primary DNS: 1.1.1.3
Secondary DNS: 1.0.0.3

IPv6
Primary DNS: 2606:4700:4700::1111
Secondary DNS: 2606:4700:4700::1001

Malware Blocking Only
Primary DNS: 2606:4700:4700::1112
Secondary DNS: 2606:4700:4700::1002

Malware and Adult Content
Primary DNS: 2606:4700:4700::1113
Secondary DNS: 2606:4700:4700::1003

參考資料: https://blog.cloudflare.com/announcing-1111/
參考資料: https://1.1.1.1/
參考資料: https://blog.cloudflare.com/introducing-1-1-1-1-for-families/

TWNIC Quad101 DNS (2018/06 上線)
IPv4
101.101.101.101
101.102.103.104

IPv6
2001:de4::101
2001:de4::102

參考資料: http://101.101.101.101/index.html#

Redefine DNS (2019/11 上線) 主打透過 DNS 來過濾廣告
IPv4(Default)
18.162.255.96
18.162.79.126

IPv6(Beta)
2406:da1e:e8e:d903:e54d:85c4:1558:c94c
2406:da1e:e8e:d903:e2ef:5d6d:8071:ed2b

參考資料: https://redefine-dns.netx.hk/

adGuard DNS (2018/12 上線)
IPv4(Default)
176.103.130.130
176.103.130.131

IPv4(Family Protection)有過濾保護
176.103.130.132
176.103.130.134

IPv6
2a00:5a60::ad1:0ff
2a00:5a60::ad2:0ff

IPv6
2a00:5a60::bad1:0ff
2a00:5a60::bad2:0ff

參考資料: https://adguard.com/en/adguard-dns/overview.html

IBM Quad9 DNS - 網路安全及隱私較佳.(2017/11 上線)
IPv4
dns.quad9.net 9.9.9.9

IPv6
dns.quad9.net 2620:fe::fe

參考資料: developer.ibm.com

思科 CISCO OPEN DNS

IPv4
resolver1.opendns.com 208.67.222.222
resolver2.opendns.com 208.67.220.220

IPv6
2620:0:ccc::2
2620:0:ccd::2

參考資料: OPEN DNS

遠傳電信 FETnet DNS

北區(台北,桃園,新竹,宜蘭,花蓮,苗栗)

dns.seed.net.tw 139.175.55.244
dns1.seed.net.tw 139.175.252.16

中區(台中,彰化,南投,雲林)

tcdns.seed.net.tw 139.175.150.20
dns.seed.net.tw 139.175.55.244

南區(高雄,台南,嘉義,屏東,台東)

ksdns.seed.net.tw 139.175.10.20
dns.seed.net.tw 139.175.55.244

參考資料: 遠傳官網

台灣固網(TFN)

IPv4
dns.tfn.net.tw 61.31.233.1
dnsv2.tfn.net.tw 61.31.1.1

參考資料:

台灣碩網 SoNet DNS

IPv4
ns1.so-net.net.tw 61.64.127.1<失效>
ns2.so-net.net.tw 61.64.127.2<失效>
ns3.so-net.net.tw 61.64.127.3<失效>

參考資料:

亞太電信 APTG DNS

IPv4
dns.octor.com 203.79.224.10
dns.apol.com.tw 203.79.224.30

IPv6
dns.apol.com.tw 2001:f10::1

參考資料:

新世紀資通 Sparq DNS

IPv4
ns1.sparq.com.tw 211.78.130.10
ns2.sparq.com.tw 61.20.46.204


參考資料:

雅虎 Yahoo DNS

IPv4
ns1.yahoo.com 68.180.131.16
ns2.yahoo.com 68.142.255.16
ns3.yahoo.com 203.84.221.53

IPv6
ns1.yahoo.com 2001:4998:130::1001
ns2.yahoo.com 2001:4998:130::1001
ns3.yahoo.com 2001:4998:130::1001

參考資料:

Comodo Secure DNS
IPv4
ns1.recursive.dnsbycomodo.com 8.26.56.26
ns2.recursive.dnsbycomodo.com 8.20.247.20

IPv6
ns1.recursive.dnsbycomodo.com 2a02:1788:8ff::1
ns2.recursive.dnsbycomodo.com 2a02:1788:8ff::2

參考資料: https://www.comodo.com/secure-dns/

NextDNS
IPv4
45.90.28.130
45.90.30.130

IPv6
2a07:a8c0::b9:b47b
2a07:a8c1::b9:b47b

參考資料: https://nextdns.io/zht